Privacyverklaring

Privacyverklaring Eric Rockx Assurantiën

Eric Rockx Assurantiën respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Ons privacybeleid

Persoonsgegevens worden binnen Eric Rockx Assurantiën verwerkt in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en de gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. In de gedragscode zijn de regels van de wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars.

 

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten,

voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uiteraard worden gegevens verwerkt in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij tevens uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Den Haag. De doelstelling van de voor verzekeraars opgerichte Stichting Centraal Informatie Systeem is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl

 

Bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

 

Het gebruik van deze website

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te bevorderen.

 

Internetsites van derden

Op de internetsites van ons kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Deze pagina is daarop niet van toepassing. Eric Rockx Assurantiën draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacystatement van de site die u bezoekt.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u op de hoogte van deze wjzigingen.